Hakemlik

Hakemlik

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemelerde değil; hakem adı verilen kişiler aracılığı çözümlenmesidir. Hakem kararı ile uyuşmazlık kesin olarak sonuca ulaştırılmış olur.

Tahkim, özellikle ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, uzmanlaşmış, esnek ve mahkemelere göre daha az masraflı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, uluslararası tahkim için de gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir.

Tahkim, satım, dağıtım, inşaat, finans, şirketler hukuku gibi taraflar arasındaki uyuşmazlığın doğduğu alanda uzmanlaşmış, hakem adı verilen kişi veya kişilerce çözümlenmesini sağlamaktadır. Taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilirler.

Tahkim yolu ile uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesi sağlanır.  Tahkim sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra dairelerince icra edilir. Hakem kararları, temyize gidilmeksizin derhal icra edilebilir.

Tahkim, devlet mahkemelerinden daha esnek bir yargılama hizmeti sunmaktadır. Tahkim usulü, taraflarca ve hakemlerce, uyuşmazlığın özelliğine göre, tarafların adil yargılanma hakkı ihlal edilmeden belirlenebilir. Tahkim ile uyuşmazlık çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, çok daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşturulması sağlanabilir.

Tahkim, devlet yargısından farklı olarak aleni (herkese açık) değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın nasıl sonuçlandığı hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir.

Tahkim, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre çok daha az masrafla çözümlenmesini sağlar.

Rota Arabuluculuk Merkezi bir tahkim merkezi değildir. Ancak bünyemizdeki uzman hukukçular Hakem olarak, ticari uyuşmazlıklarınızın çözümünü sağlayabilir.